1-พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1-ประกาศเทศบาลขนาดกลาง
1-พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์
1-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นฯ
1-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
1-พระราชบัญญัติเทศบาล-ฉบับที่-13-พ.ศ.2552
1-การบังคับใช้ควบคุมอาคาร
1-การรับค่าตอบแทนสมาชิกสภา
1-การลงโทษทางวินัยโดยไม่รอลงอาญา
1-ค่าตอบแทนพัสดุ กันยายน 62 ฉบับกรมบัญชีกลาง
1-ค่าตอบแทนนาย และสภา
1-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการเบิกจ่าย
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2547 - 2548
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2545 - 2547
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496)
 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
   
    พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548    
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501
   
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541